1. Bendrosios nuostatos

  Šiomis taisyklėmis nustatoma tinklapio www.kurokaina.lt (toliau “Kuro kaina”) veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei svetainės vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – Taisyklės).
  Kurokaina vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti degalų kainas tinklapyje, bei naudotis Kurokaina teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis Kurokaina.
  Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems Kurokaina Vartotojams.
  Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis Kurokaina. Jeigu Vartotojas nesutinka su bent viena iš šių Taisyklių sąlyga, tai tokiam Vartotojui nesuteikiama teisė naudotis Kurokaina ir Vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš Kurokaina.

2. Duomenų talpinimas

 Vartotojas yra atsakingas už Duomenų turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Patalpindamas skelbimą Kurokaina, Vartotojas patvirtina, kad:
  ◦ Vartotojas yra veiksnus;
  ◦ Įraše pateikti duomenys atitinka tikrovę, yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.
 Vartotojas leidžia ir suteikia išimtinę teisę Kurokaina talpinti, atgaminti, atkurti, modifikuoti, padaryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai paskelbti vartotojo patalpintus duomenis.
 Kurokaina galima talpinti duomenis apie degalų kainas skirtinguose Lietuvos degalinėse, nurodant degalinės pavadinimą, kuro rūšį, kainą bei datą, kada ši kaina užfiksuota.
 Vartotojui draudžiama daryti dublikuojantį įrašą, siekiant pagerinti savo vartotojo reitingą. Tokiu atveju Vartotojas gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta prieiga prie Kurokaina.lt tinklapio. Dublikuojančiu įrašu laikoma, kai vartotojas paskelbia tuos pačius duomenis, kai sutampa degalinės operatorius, adresas, kuro rūšis ir kaina tą pačią kelndorinę dieną, išskyrus atvejus kai keičiasi kuro kaina.
 Vartotojo įraše pateikta informacija privalo atitikti realią kuro kainą įrašo talpinimo momentu. Kurokaina pasilieka teisę naikinti vartotojo įrašus, kurie Kurokaina nuomone neatitinka realybės ir už tai vartotojui premijos taškai neskiriami.
 Vartotojui draudžiama Įraše ar kitose Kurokaina skiltyse pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

3. Vartotojo duomenų apsauga

 Kurokaina visiems registruotiems vartotojams suteikia teisę tikrinti, taisyti ir pašalinti savo registracijos duomenis. Sisteminiuose žurnaluose esančioje informacijoje gali būti skirtingų duomenų, pavyzdžiui, IP adresas. Ši informacija bus naudojama tik techniniais ir statistiniais tikslais.

4. Intelektinė nuosavybė

 Vartotojas suteikia teisę Kurokaina naudoti įrašuose patalpintą informaciją reklaminiais Kurokaina tikslais, neatskleidžiant asmeninės Vartotojo informacijos.
 Vartotojas sutinka, kad jo patalpinti Įrašai ir kitas Vartotojo publikuotas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Kurokaina duomenų bazės dalimi, Kurokaina ar Kurokaina įgaliotų asmenų gali būti saugomi ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais būdais gali būti naudojami neribotą laiką, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Vartotojui autorinis atlyginimas už naudojimąsi jo Skelbime pateikta bet kokios formos intelektine nuosavybe, mokamas nebus.
 Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį Kurokaina turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant Kurokaina turinį be raštiško Kurokaina sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų Kurokaina teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu Vartotojai atlieka aukščiau išvardytus veiksmus su savo pačių įkeltais Duomenimis.

5. Taisyklių pažeidimas

 Vartotojas privalo laikytis Kurokaina nurodytų Įrašų talpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Kurokaina turi teisę be atskiro Vartotojo įspėjimo Irašus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar kitaip elgtis su skelbimais savo nuožiūra.

6. Sąlygų keitimas

 Kurokaina turi teisę vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas. Vartotojui, toliau naudojantis Kurokaina, pakeitus ar papildžius Taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su Taisyklių pakeitimais.

7. Slapukų politika

 Kurokaina naudojami slapukai (angl. „cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Kai Vartotojas pirmą kartą apsilanko Kurokaina , slapukai yra perkeliami į jo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
 Kurokaina slapukus naudoja skaidriai ir atsakingai. Vartotojas visuomet gali savo naršyklėje peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti, taip pat, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdamas nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Tokiu atveju kai kurios Kurokaina funkcijos gali neveikti.

8. Taikytina teisė

 Kurokaina veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 Bet kokie ginčai, kilę dėl Kurokaina veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.

9. Atsakomybė

 Vartotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl Kurokaina duomenų naudojimo. Nei Kurokaina, nei jos darbuotojai nėra atsakingi už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kurias vartotojas gali patirti dėl naudojimosi duomenimis iš šios svetainės. Vartotojus, kuriems tokios sąlygos netinka, prašome nesinaudoti mūsų svetaine.