1. Bendrosios nuostatos

  Šiomis taisyklėmis nustatoma tinklapio www.kurokaina.lt (toliau “Kurokaina”) veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei svetainės pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – taisyklės).
  Svetainės www.kurokaina.lt vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti degalų kainas svetainėje, bei naudotis Kurokaina teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis Kurokaina.
Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems Kurokaina vartotojams.
Vartotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis Kurokaina. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena iš šių taisyklių sąlyga - tai tokiam vartotojui nesuteikiama teisė naudotis Kurokaina svetaine ir joje teikiama informacija ir vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš Kurokaina svetainės.

2. Duomenų talpinimas

Vartotojas yra atsakingas už duomenų turinio atitikimą taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Patalpindamas skelbimą Kurokaina, vartotojas patvirtina, kad:
  ◦ yra veiksnus;
  ◦ įraše pateikti duomenys atitinka tikrovę, yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.
Vartotojas leidžia ir suteikia išimtinę teisę Kurokaina talpinti, atgaminti, atkurti, modifikuoti, padaryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai paskelbti vartotojo patalpintus duomenis.
Kurokaina galima talpinti duomenis apie degalų kainas skirtinguose Lietuvos degalinėse, nurodant degalinės pavadinimą, kuro rūšį, kainą. Data, kada ši kaina užfiksuota yra įvedama automatiškai.
Vartotojui draudžiama daryti dublikuojantį įrašą, siekiant pagerinti savo vartotojo bonus. reitingą. Tokiu atveju vartotojui gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta prieiga prie Kurokaina svetainės. Dublikuojančiu įrašu laikoma, kai vartotojas paskelbia tuos pačius duomenis, kai sutampa degalinės operatorius, adresas, kuro rūšis ir kaina tą pačią kalendorinę dieną, išskyrus atvejus kai keičiasi kuro kaina.
Vartotojo įraše pateikta informacija privalo atitikti realią kuro kainą įrašo talpinimo momentu. Kurokaina pasilieka teisę naikinti vartotojo įrašus, kurie Kurokaina nuomone, neatitinka realybės ir už tai vartotojui bonus reitingo taškai skiriami nebus.
Vartotojui draudžiama įraše ar kitose Kurokaina skiltyse pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių taisyklių reikalavimų.

3. Intelektinė nuosavybė

Vartotojas suteikia teisę Kurokaina naudoti įrašuose patalpintą informaciją reklaminiais Kurokaina tikslais, neatskleidžiant asmeninės vartotojo informacijos.
Vartotojas sutinka, kad jo patalpinti įrašai ir kitas vartotojo publikuotas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Kurokaina duomenų bazės dalimi, Kurokaina ar Kurokaina įgaliotų asmenų gali būti saugomi ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais būdais gali būti naudojami neribotą laiką, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip. Vartotojui autorinis atlyginimas už naudojimąsi jo įraše pateikta bet kokios formos intelektine nuosavybe, mokamas nebus.
 Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį Kurokaina turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant Kurokaina turinį be raštiško Kurokaina sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų Kurokaina teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu vartotojai atlieka aukščiau išvardintus veiksmus su savo pačių įkeltais duomenimis.

4. Taisyklių pažeidimas

Vartotojas privalo laikytis Kurokaina nurodytų įrašų talpinimo instrukcijų ir šių taisyklių. Kurokaina turi teisę be atskiro vartotojo įspėjimo įrašus, neatitinkančius taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar kitaip elgtis su įrašais savo nuožiūra.

5. Sąlygų keitimas

Kurokaina turi teisę vienašališkai keisti taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas. Vartotojui, toliau naudojantis Kurokaina, pakeitus ar papildžius taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su taisyklių pakeitimais.

6. Taikytina teisė

Kurokaina veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 Bet kokie ginčai, kilę dėl Kurokaina veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.

7. Atsakomybė

Vartotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl Kurokaina duomenų naudojimo. Nei Kurokaina, nei jos darbuotojai nėra atsakingi už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kurias vartotojas gali patirti dėl naudojimosi duomenimis iš šios svetainės. Vartotojus, kuriems tokios sąlygos netinka, prašome nesinaudoti mūsų svetaine.

© 2020 Kurokaina.lt